جمشید قاجار، به مرگ کسانی که دچار مرگ مغزی میشوند پایان داد.

سرپرست استادان دانشگاه استنفورد، ایشون سرپرست بزرگترین پروژه صدمات مغزی جهان است، آقای قاجار سیستمی اختراع کرد که هر نوع

بیشتر بخوانید